Jan 4, 2018

serenade cung cầm

Cung Chiều

Chiều,
bóng hoàng hôn
bay bãng lãng
Ai đó Thanh Quan
Cớ làm sao
kẻ chốn Chương Đài
lại tầm phương
gõ sừng mục tử?

Chiều,
nổi trôi tâm sự
khép khẽ mi buồn
Mà buồn gì thế
Serenade cung cầm
đoài phương tây
lộng lẫy?

Chiều,
ta đối ẩm
với đoài phương đó
loé rực ánh vàng!

Này, mặt ngọc
Đã say chưa
Hãy cùng ta nốc cạn
cốc bia tràn …

USA – May, 14th 2010
Lý Ốc

......................................................
Gác mái ngư ông về viễn phố
Gõ sừng mục tử lại cô thôn 
(Cảnh Chiều Hôm  - Thanh Quan Nữ Sĩ)