Jan 16, 2018

đã có nhiều câu trả lời run rẩy


Image result for woman shadow by window

Some Like Poetry

by Wislawa Szymborska
Translated by Regina Grol

Some -
thus not all. Not even the majority of all but the minority.
Not counting schools, where one has to,
and the poets themselves,
there might be two people per thousand.

Vài Người  Thích Thi Ca

Vài người -
không phải tất cả. Không phải là số đông nhưng chỉ là số ít.
Không kể từ trong những trường học, nơi kẻ ấy phải học,
và những người coi như là nhà thơ,
có thể có chừng đâu hai người trong một ngàn.

Like -
but one also likes chicken soup with noodles,
one likes compliments and the color blue,
one likes an old scarf,
one likes having the upper hand,
one likes stroking a dog.

Thích -
như người thích món súp thịt gà với bún,
người thích những lời khen và màu xanh trời,
người thích chiếc khăn choàng cũ,
người thích chơi tay kèo trên,
người thích vuốt ve con chó cưng.

Poetry -
but what is poetry.
Many shaky answers
have been given to this question.
But I don't know and don't know and hold on to it
like to a sustaining railing.

Thi ca -
nhưng mà thi ca là gì.
Đã có nhiều câu trả lời run rẩy
nhằm đáp ứng cho câu hỏi loại này.
Nhưng tôi không biết và không biết và chỉ vịn lấy nó
như là người lên xuống cầu thang giữ hờ thanh rào chắn.

Image result for sailing at night

It’s Good To Feel You Are Close To Me

by Pablo Neruda

It’s good to feel you are close to me in the night, love,
invisible in your sleep, intently nocturnal,
while I untangle my worries
as if they were twisted nets.

Thật Vui Khi Cảm Thấy Em Gần Bên Anh 

Thật vui khi cảm thấy em gần anh trong đêm, em yêu,
vô hình trong giấc ngủ em, dự tính về đêm,
lúc ta đang được gỡ rối
những mớ rối như tấm lưới quấn bùng nhùng.

Withdrawn, your heart sails through dream,
but your body, relinquished so, breathes
seeking me without seeing me perfecting my dream
like a plant that seeds itself in the dark.

Thoát ra khỏi, trái tim em dong bườm đi trong mơ,
nhưng thể xác em, cũng thoát khỏi, vẫn thở
tìm ta nhưng không thấy đang nằm mơ giấc tuyệt
như cây đang tự nó vươn mầm trong đêm tối.

Rising, you will be that other, alive in the dawn,
but from the frontiers lost in the night,
from the presence and the absence where we meet ourselves,

Thức dậy, em sẽ là con người khác, sống lại lúc rạng đông,
từ những biên giới bị đánh mất trong đêm,
từ sự hiện diện và vắng mặt nơi chúng ta từng cùng nhau hạnh ngộ,

something remains, drawing us into the light of life
as if the sign of the shadows had sealed
its secret creatures with flame.

Những gì còn lại, sẽ vẽ chúng ta vào ánh sáng của cuộc đời
như thể dấu hiệu của những hình bóng đã niêm phong
những sinh vật bí mật của chúng bằng ánh lửa.


 Northwest  1 / 2018
Lý Ốc phiên dịch sang Việt Ngữ

Source:   .poemhunter