Dec 24, 2017

và không một chút biết trước


Sảng Khoái

Heights Of Folly
Poem by Charles Simic

O crows circling over my head and cawing!
I admit to being, at times,
Suddenly, and without the slightest warning,
Exceedingly happy.

Đàn quạ bay vòng không trung và kêu inh vang!
Tôi cảm nhận hiện hữu, có đôi khi,
Bỗng nhiên, và không một chút biết trước,
Niềm hạnh phúc vô biên.

On a morning otherwise sunless,
Strolling arm in arm
Past some gallows-shaped trees
With my dear Helen,
Who is also a strange bird,

Vào một buổi sáng thật ra là không mặt trời,
Thả bộ dung dăng dung dẻ tay trong tay
Đi ngang qua những hàng cây-dáng hình ám ảnh
Cùng với Helen yêu dấu,
Nàng cũng có thể là loài chim lạ,

With a feeling of being summoned
Urgently, but by a most gracious invitation
To breakfast on slices of watermelon
In the company of naked gods and goddesses
On a patch of last night's snow.

Với một cảm giác bị trưng gọi
Khẩn cấp, nhưng bởi một lời lịch sự thỉnh mời
Đến dự bữa điểm tâm gồm những miếng dưa hấu
Cùng với nhiều nam thần nữ thánh đánh truồng
Trên miếng đất  tuyết rơi đêm hôm qua.Người Làm-Con Rối
Puppet-Maker
Poem by Charles Simic

In his fear of solitude, he made us.
Fearing eternity, he gave us time.
I hear his white cane thumping
Up and down the hall.

Trong nỗi sợ hãi cô đơn của ổng, ổng làm ra bọn tôi.
Trong nỗi lo lưu danh ngàn sau, ổng cho bọn tôi thời dịp.
Tôi nghe tiếng nện thình thình cây gậy màu trắng của ổng
Đi tới đi lui lên xuống ngoài hành lang.

I expect neighbors to complain, but no.
The little girl who sobbed
When her daddy crawled into her bed
Is quiet now.

Tôi mong cho hàng xóm lên tiếng, nhưng mà chẳng.
Chỉ có tiếng nức nở của con bé con
Khi ba nó giả làm bò bò lẻn vào phòng
Bây giờ cũng nín lặng.

It's quarter to two.
On this street of darkened pawnshops,
Welfare hotels and tenements,
One or two ragged puppets are awake.

Hai giờ kém mười lăm.
Trên con phố với mấy tiệm cầm đồ tối đen,
Những căn chung cư trợ giúp người nghèo,
Một hoặc hai con rối rách bươm cũ kỹ đang thức giấc.

Northwest, Christmas Time 2017