May 31, 2017

um ... ah ... yea ... oh no

Ảnh Thu Nhỏ

us: come with me sweetie !
vc: um ... ah  ... yea  .... oh no ... yea ... nope !
cc: hey, if you think you can stand 16  hits of this bat ?

us: bằng lòng đi em dzìa dzới wê anh !
vc: mình hỏng dám đâu... mình... hỏng dám đâu !
tc: nị chịu nối... 16 cái chày dzồ này thì ngộ cho đi theo nó !