May 1, 2017

mặt trời mọc lúc ba giờ mười bốn

Miracle Fair
by Wislawa Szymborska

Commonplace miracle: 
that so many commonplace miracles happen. 

An ordinary miracle: 
in the dead of night 
the barking of invisible dogs. 

One miracle out of many: 
a small, airy cloud 
yet it can block a large and heavy moon. 

Hội Mầu Nhiệm

Phép lạ  đời thường
quá nhiều phép lạ đời thường xảy ra.

Một mầu nhiệm bình thường:
trong đêm tử biệt
tiếng tru của những con chó vô hình.

Một mầu nhiệm đặc biệt:
một giải nhỏ, hơi mây
tuy nhiên có thể che mờ mặt nguyệt.

Several miracles in one: 
an alder tree reflected in the water, 
and that it's backwards left to right 
and that it grows there, crown down 
and never reaches the bottom, 
even though the water is shallow. 

Nhiều phép lạ gộp lại chung:
một cây gạo in bóng dưới nước,
và nó ngược chiều trái thành phải
và nó mọc ở đó, đỉnh chúc xuống
và chẳng bao giờ chạm đến đáy,
mặc dù chỉ là vũng nước cạn.An everyday miracle: 
winds weak to moderate 
turning gusty in storms. 

First among equal miracles: 
cows are cows. 

Second to none: 
just this orchard 
from just that seed. 

Một mầu nhiệm cho mỗi ngày:
cơn gió hây hây hổi nhẹ
bổng chuyển sang giật mạnh bão bùng.

Điều trước tiên như nhau những mầu nhiệm:
bò cái y chang những con bò cái.

Điều thứ hai không chắc giống nhau:
đây là một cây ăn trái
sinh ra từ một trong các hạt giống nào đó.

A miracle without a cape and top hat: 
scattering white doves.

A miracle, for what else could you call it: 
today the sun rose at three-fourteen 
and will set at eight-o-one.

A miracle, less surprising than it should be: 
even though the hand has fewer than six fingers, 
it still has more than four.

Một phép lạ không cần áo choàng nón đen:
Đàn bồ câu bay giăng giăng đảo vòng.

Một phép lạ, hãy cứ gọi là như vậy:
hôm nay mặt trời mọc lúc ba giờ mười bốn
và sẽ lặn vào lúc tám giờ một phút.

Một phép lạ, ít bất ngờ như mọi người tưởng:
bàn tay không hơn sáu ngón không kém bốn,
nó mãi mãi chỉ có võn vẹn năm ngón.A miracle, just take a look around: 
the world is everywhere. 

An additional miracle, as everything is additional: 
the unthinkable 
is thinkable. 

Một mầu nhiệm, thử nhìn chung quanh xem:
thế giới ở khắp mọi nơi.

Một mầu nhiệm thêm, như mọi chuyện đều là phần thêm:
điều không thể suy tư
thì vẫn có thể suy tư.


Northwest, Spring 2017
Black Raccoon phiên dịch sang thơ Việt.

Source:  poemhunter