Apr 20, 2017

justice - công lý

Image result for justice quotesImage result for justice quotes

Image result for justice quotesImage result for justice quotes
Image result for justice quotesImage result for justice quotes


If you want peace, work for justice. Pop Paul VI
Justice delayed is justice denied. Wiliam Glastone
Compassion is no substitute for justice. Rush Limbaugh
Stand up what is right, even if you're satnding alone.

Nếu anh muốn hòa bình, hãy thực hành công lý.
Công lý trì hoãn là công lý bị từ khước.
Tình thương không phải là chuyện thay thế cho công lý.
Hãy đứng lên cho lẽ phải, cho dù anh chỉ đứng một mình.