Apr 9, 2017

đặt lời việt nhạc ngoại quốc bất tử

 Godfather Sicilian Song
Music by Nino Rota

Thú Đau Thương
Lời Việt: Trường Kỳ

Limelight
Eternally
Music: by CharLie Chaplin

Ánh Đèn Màu
Lời Việt: Nguyễn Xuân Mỹ