Mar 5, 2017

còn quê hương thì còn danh thơm





Sáng Danh Lạc Hồng
Hùng ca: Cục Chính Huấn VNCH

Một người ngã gục là mười người đứng lên.
Mười người ngã gục là ngàn người đứng lên.
Ngàn người ngã gục là vạn người đứng lên.
Mình mà ngã gục là dòng Lạc Hồng đứng lên.

Đứng lên đứng lên cùng một lòng
Cứu nguy cứu nguy người Việt hùng
Dù xương rơi trắng đồng, ruộng nương loang máu hồng
Cho quê hương cho quê hương, muôn năm vẫn còn muôn năm vẫn còn

Còn quên hương thì còn cơm ngon
Còn quê hương thì còn danh thơm
Còn quê hương thì còn yêu đương
Và còn tất cả tất cả tất cả những gì mình thiết tha.