Jan 19, 2017

wreath - laying ceremony
Các sinh hoạt trước ngày Lễ Tuyên Thệ Nhậm Chức TT

Lễ đặt vòng hoa tại Nghĩa Trang Quốc Gia Artlington
Nhạc trình  diễn tại Đài Tưởng Niệm Abraham Lincoln