Feb 2, 2017

tâm trí hồn tôi tỉnh sáo


Image result for kandinsky paintings


Lost In The Forest
by Pablo Neruda


Lạc Trong Rừng


Lost in the forest, I broke off a dark twig
and lifted its whisper to my thirsty lips:
maybe it was the voice of the rain crying,
a cracked bell, or a torn heart.

Lạc trong rừng, tôi bẻ một nhánh cây nhỏ
nâng tiếng gãy lên kề đôi môi khô khát:
có lẻ nó là tiếng của hạt mưa than van rơi,
một tiếng chuông nứt, hay là tiếng tim vỡ.

Something from far off it seemed
deep and secret to me, hidden by the earth,
a shout muffled by huge autumns,
by the moist half-open darkness of the leaves.

Có điều gì từ chổ thật xa nó chừng như
sâu thẳm và bí ẩn với tôi, ẩn dấu bởi đất,
một tiếng la nghẹn bởi những mùa thu lớn,
bởi khí ẩm nửa-mở bóng tối của lá rừng.

Wakening from the dreaming forest there, the hazel-sprig
sang under my tongue, its drifting fragrance
climbed up through my conscious mind

Thức dậy từ khu rừng mộng mị đó, cây chồi nâu non
cất tiếng hát dưới lưỡi, tỏa hương thơm ngạt ngào  
leo lên len vào tận tâm trí hồn tôi tỉnh sáo 

as if suddenly the roots I had left behind
cried out to me, the land I had lost with my childhood-
and I stopped, wounded by the wandering scent.

như là thình lình căn rễ mà tôi đã bỏ lại phía sau
khóc với tôi, mảnh đất mà tôi đã đánh mất với thời thơ ấu- 
và tôi dừng lại, bị trúng thương bởi mùi hương thoảng bay.

Lý Ốc   phiên dịch  sang Việt Ngữ

................................................................................
 painting by Wassily Kandinsky (1866 - 1944)