Jan 1, 2017

tình yêu biết nó được đặt tên là tình yêu

Sonnet Lxxiii - Maybe You'll Remember 
by Pablo Neruda

Maybe you'll remember that razor-faced man 
who slipped out from the dark like a blade 
and - before we realized - knew what was there: 
he saw the smoke and concluded fire. 

Bài Thơ Tình Tình thứ 73 - Có Lẽ Em Sẽ Nhớ 

Có lẽ em sẽ nhớ người đàn ông khuôn mặt lưỡi cày
bật ra khỏi màn đêm như thanh dao 
và - trước khi ta nhận ra - biết được gì đã ở đó:
hắn đã thấy tia khói và đoan chắc là cụm lửa.The pallid woman with black hair 
rose like a fish from the abyss, 
and the two of them built up a contraption, 
armed to the teeth, against love. 

Người đàn bà xanh xao với mái tóc đen
Trồi lên như con cá từ vực thẳm,
và cả hai họ xây đắp một cỗ máy tân tạo,
vũ khí tận răng, chống lại tình yêu.

Man and woman, they felled mountains and gardens, 
then went down to the river, they scaled the walls, 
they hoisted their atrocious artillery up the hill. 

Đàn ông và đàn bà, bọn họ đốn ngả núi và vườn,
rồi đi xuống dòng sông, họ leo lên những tường,
họ ra sức kéo dàn đại pháo ác liệt lên đồi.

Then love knew it was called love. 
And when I lifted my eyes to your name, 
suddenly your heart showed me my way.

Và rồi tình yêu biết nó được đặt tên là tình yêu.
Và khi tôi dương mắt hướng về tên em,
Hốt nhiên tâm tình em nói với tôi nẻo đường. 


Northwest  New Year 2917
Lý Ốc phiên dịch