Feb 2, 2017

đoàn hải thuyền kiêu kỳ


Image result for kandinsky paintingsCloud
by Wislawa Szymborska
English by Stanislaw Baranczak and Clare Cavanag

Mây

I’d have to be really quick
to describe clouds -
a split second’s enough
for them to start being something else.

Lẽ ra tôi phải thật là nhanh
mô tả ảnh hình những vừng mây -
vì chỉ trong một chớp mắt cũng đủ
cho mây bắt đầu biến thành thứ khác.

Their trademark:
they don't repeat a single
shape, shade, pose, arrangement.

Unburdened by memory of any kind,
they float easily over the facts.

What on earth could they bear witness to?
They scatter whenever something happens.

Tuyên hiệu của chúng:
không bao giờ lập lại một li
hình dạng, bóng râm, tư thế, bày đặt.

Trút gánh nặng bởi bất kỳ loại ký ức nào đó,
Chúng nổi bồng qua những sự kiện thật dễ dàng.

Điều gì trên thế gian khiến chúng chịu làm chứng?
Mây rơi mù trời ngay khi chuyện gì đó xảy ra.

Compared to clouds,
life rests on solid ground,
practically permanent, almost eternal.

Next to clouds
even a stone seems like a brother,
someone you can trust,
while they’re just distant, flighty cousins.

So sánh với những vừng mây,
cuộc đời ngưng trệ trên mặt đất,
thực dụng trường kỳ, hầu như vĩnh viễn.

Kề cận với những vừng mây
cho dù là một viên đá cũng coi như nghĩa đệ,
một người bạn có thể tín cẩn,
trong khi chúng giữ khoảng cách, là những kẻ phiêu bồng.

Let people exist if they want,
and then die, one after another:
clouds simply don't care
what they're up to
down there.

Hãy để con người hiện hữu nếu họ muốn,
và rồi ra đi, người này đến người khác:
những vừng mây thật tình chẳng cần
điều gì hưng phế thăng trằm
dưới kia.

And so their haughty fleet
cruises smoothly over your whole life
and mine, still incomplete.

They aren't obliged to vanish when we're gone.
They don't have to be seen while sailing on.

Và thế là đoàn hải thuyền kiêu kỳ
du hành êm ái trên suốt cuộc đời của bạn
và của tôi, vẫn chưa hoàn thành. 

Mây không buộc phải biến mất khi bọn ta giã từ. 
Chúng không cần đưa tiễn khi cánh buồm lên khơi.


Lý Ốc phiên dịch  sang Việt Ngữ

................................................................................
 painting by Wassily Kandinsky (1866 - 1944)