Nov 18, 2016

múc cả bầu trời nhũ ánh ngân giang


Image result for moon on river

Vừng Thu

Autumn Haiku

Vừng Thu thơm thoáng rượu nồng
Mạn thuyền sóng sánh phiêu bồng chiều hôm
Ta ngồi giữa chiếc thuyền con
Mùa Thu bày chén trăng non lưng trời

The smell of sake,
and the waves,
and the wine-cup (moon)
- Basho

Chiếc xa quay nước khoan hời
Múc cả bầu trời nhũ ánh Ngân Giang
Hoàng hôn sắp cánh hoàng lan
Vòng xa trút xuống khối mang Thiên Hà

The water wheel spins
holding up the milky way,
and then spills it out.
– Kawasaki Tenkō


Thác đâu gầm tiếng xa xa
Đường ven cố lý quen ta đã từng
Hỏi người thôn dã trên đường
Phải chi tiếng thác thưa rằng tiếng Thu

A great waterfall
its steady roar joined
by autumn’s voices
– Shinoda Teijirō

Ta về thăm lại gốc xưa
Gặp hồn ma cũ bên thưa âm phần
Kẻ âm cùng với người dương
Giốc hơi rượu hạt sương lan cuối nguồn

All the honored ghosts –
polite, but surely wanted
better drinking games.
– Issa

Image result for havest season

Mùa Thu thắp lễ Tạ Ân
Người yêu cùng với người thương gọi về
Nhìn, ta chợt cúi hương thề
Lòng ta hỏi lại đêm mùa gian nan

a Thanksgiving comes
and as the blessing is said
I offer my own
- JB

Ngày mùa ban khắp nhân gian
Ngày ta còn bé miên man giấc vàng
Nhà nông gom cánh đồng vang
Ta đem chiếc bánh cho nàng trăng Thu

my favorite time
devouring the luscious fowl
trimmed with great harvest
-  Jordan Brazell


Northwest, Thanksgiving 2016

Lý Ốc BR

chuyển sang thơ lục bát từ nguồn Anh Ngữ:
autumn-haiku ; thanksgiving haiku poems