Nov 4, 2016

mình


Image result for couple in small town

Mình về mình nhớ ta chăng
Ta về ta nhớ hàm răng mình cười
(Ca dao miền Bắc)

Chữ mình trong văn chương VN hay dùng như nhân vật danh xưng đại danh từ ngôi thứ 2. Dễ thấy nhất là trong ca dao miền Bắc. Người miền Trung và miền Nam giống nhau đều dùng tiếng "mình" để chỉ người phối ngẫu (còn trẻ, chưa già). Để tôi nói cho mình nghe. Hay, em hỏi mình chuyện này. Mình, thường là dùng ở ngôi thứ 2. Khá độc đáo và hay. Không hiểu tại sao ngày nay gần như mai một?

Thay vì vậy, "bạn" và "mình" ngày nay dùng nhưng chuyển ngôi. Bạn ngôi thứ 2, và mình qua ngôi thứ nhất. Hơn nữa, bạn và mình không chỉ giới hạn trong mối liên hệ luyến ái giữa nam và nữ. Nó mở rộng hơn, có thể dùng giữa 2 người bạn cùng phái. Hình như thế.