Nov 23, 2016

happy thanksgivingCòn Hơn Là Một Ngày 

More Than A Day
by Karl Fuchs

As Thanksgiving Day rolls around,
It brings up some facts, quite profound.
We may think that we're poor,
Feel like bums, insecure,
But in truth, our riches astound.

Và mùa Lễ Tạ Ân nhộn nhịp đây đó,
Mùa Lễ đem về  những, căn phúc.
Người có thể nghĩ mình nghèo túng,
Cảm thấy vô dụng, phập phồng âu lo,
Nhưng thật ra, ta giàu sang vô cùng.

We have friends and family we love;
We have guidance from heaven above.
We have so much more
Than they sell in a store,
We're wealthy, when push comes to shove.

Ta có những bạn và gia đình thương yêu;
Ta còn lời khuyên cung cao tầng trời.
Nhiều thật nhiều
Hơn những gì người ta trưng bán,
Ta giàu có, khi dám lăn mình đương chịu.

So add up your blessings, I say;
Make Thanksgiving last more than a day.
Enjoy what you've got;
Realize it's a lot,
And you'll make all your cares go away.

Vậy cứ hãy chúc lành, tôi nói;
Để ngày Tạ Ân mãi hơn là một ngày
Nếm vị ngon mà bạn có;
Biết rằng còn hơn là hiện hữu,
Và bạn sẽ xua đi những phiền não lo toan.

Northwest, Nov. 2016