Oct 6, 2016

tin tức chỉ có ích khi

Image result for information quotesImage result for information quotes
                                                                                                                                                                    . Information is only useful when it can be understood . Muriel Cooper
.  Information is the currency of democratcy. Thomas Jefferson
. Give me just enough information so that I can lie convincingly. Stephen King
. As a general rule, the most successful in life is the man who has the best information. Benjamin Disraeli

. Tin tức chỉ có ích khi nó được thông hiểu.  Muriel Cooper
. Tin tức chính là sự lưu hành của dân chủ. Thomas Jefferson
. Cho tôi chỉ vừa đủ thông tin và như thế tôi có thể nói láo một cách đáng tin ngay. Stephen King
. Một cách tổng quát, sự thành công nhất trong đời là khi người ta có được thông tin tuyệt hảo. Benjamin Disraeli
                                                                                                                                                                                                                

Image result for information quotesImage result for information quotes
Image result for information quotes
Image result for information quotes