Sep 16, 2016

tôi chính là ánh nắng


Image result for moon night above house

Moon 
by Annie Finch

Then are you the dense everywhere that moves,
the dark matter they haven't yet walked through?

No, I’m not. I’m just the shining sun,
sometimes covered up by the darkness.

But in your beauty—yes, I know you see—
There is no covering, no constant light.
 
Trăng

Vậy thì có phải đêm dày bỏ đi đâu hay là,
màn đêm đen sâu thẳm chưa tràn vào phải không?

Không, không phải là tôi. Tôi chính là ánh nắng,
chỉ là đôi khi bị phủ che bởi màn đêm.

Nhưng mà nàng đẹp - yay, tôi biết là anh hiểu -
Không có gì đang che lấp, không có ánh sáng triền miên.


Northwest, 9.2016
Lý Ốc BR phiên dịch

Annie Finch