Sep 3, 2016

lying is done with words

Image result for quotes about liesImage result for quotes about lies
                                                     
                                             


Image result for quotes about liesImage result for quotes about lies


Half a truth is often a great lie. Benjamin Franklin
Lying is done with words and also with silence. Adrienne Rich
I'm not upset that you lie to me, I'm upset that from now on I can't believe you. F. Nietzsche
What lies behind us and what lies before us are tiny matters, compare to what lies within us. R.W Emerson

Phân nửa sự thật thì thường là sự dối trá to lớn. Benjamin Franklin
Nói dối hoàn tất với chữ  và cùng với sự im lặng . Adrienne Rich
Tôi không buồn vì anh nói dối, tôi bực vì từ đây tôi sẽ không thể tin anh.  F. Nietzsche
Sự dối trá phía sau hay phía trước ta chỉ là chuyện nhỏ, khi so sánh với sự dối trá trong ta. R.W Emerson