Sep 17, 2016

language - ngôn ngữ


Image result for language quotesImage result for language quotes


Image result for language quotesImage result for language quotes
Image result for language quotes
Image result for language quotes


. Language is the light of mind. John Stuart Mill
. The language we use influences the way we think. Steven Pinker
. Life is a foreing language, all men mispronounce it. Christopher Morley 
. We tend to look through language and not realize how much power language has. Deborah Tamen

. Ngôn ngữ là ánh sánh của tâm hồn.  John Stuart Mill
. Ngôn ngữ chúng ta dùng ảnh hưởng cách suy nghĩ của ta. Steven Pinker
. Đời là một thứ ngoại ngữ, chỉ là mọi người phát âm không đúng. Christopher Morley
. Chúng ta có khuynh hướng nhìn xuyên ngôn ngữ chứ không nhận ra sức mạnh của nó. Deborah Tamen