Aug 31, 2016

if she were to tell


Image result for china pollution air


The Stranger

She speaks in her way of her savage seas
With unknown algae and unknown sands;
She prays to a formless, weightless God,
Aged, as if dying.

In our garden now so strange,
She has planted cactus and alien grass.
The desert zephyr fills her with its breath
And she has loved with a fierce, white passion
She never speaks of, for if she were to tell
It would be like the face of unknown stars.

Among us she may live for eighty years,
Yet always as if newly come,
Speaking a tongue that plants and whines
Only by tiny creatures understood.

And she will die here in our midst
One night of utmost suffering,
With only her fate as a pillow,
And death, silent and strange.

Gabriela MistralImage result for thuyen thung


Người Lạ

Nàng nói  bằng từ ngôn của biển dữ
Của loài tảo vô danh và cát đá không tên;
Nàng nguyện cầu với đấng Cao Thượng vô sắc, nhẹ tênh,
Già nua, như là nàng đang tạ thế.

Trong ngôi vườn của chúng ta hôm nay thật lạ,
Nàng đã trồng loài xương rồng và cỏ quái.
Nàng thở bằng hơi khốc sa mạc khô ran
Và nàng yêu bạo liệt, với nỗi đam mê bạc trắng
Nàng chẳng bao giờ nói với, nói cho mỗi khi nàng nói
Mặt nàng trông tựa như những vì sao lạ hoắc vô danh.

Giữa chúng ta nàng sống lão như những tám mươi,
Tuy vậy vẫn luôn coi như là mới đến,
Nói giọng khải huyền và than vản
Mà chỉ có loài vật li ti mới khả dĩ hiểu thấu.

Và nàng sẽ tử biệt nơi đây trong đêm
Môt đêm  khuya oằn oại đớn đau tột cùng,
Võn vẹn cùng với cái gối định mệnh,
Và từ trần, tịch lặng và lạ.

Northwest, 8/2016
black raccoon phiên dịch