Aug 7, 2016

cũng vậy hoài


Image result for haft moon night on beach

Last night you thought you heard television
In the house next door.
(Late September, poem by Charles Simic)

Gió đêm mùa H

Tôi mở cửa đi ra đứng ngoài nhà vào lúc nửa đêm
Biển mùa Hạ vài nhánh sao tua vành trăng khuyết
Dĩ nhiên gió mùa im ắng sóng biển luôn rì rào
Chuyện cũ quá ngàn năm
Cũng như bài tình thi lúc nào cũng còn dang d
Biển không gào cũng chẳng thét
Nhưng bản tin net cứ hâm hấp nóng mỗi ngày đâu đó
Xa tít mười lăm ngàn cây số bên kia bờ kinh tuyến
Toàn là những động tác cảnh cáo mới toanh
Thôi vậy đi. Cũng vậy hoài
Tôi lại lỡ hẹn với bài thơ tình tội nghiệp lần nữa
Gió đêm mùa Hạ tôi bước vào nhà khép lại cánh cửa 
Dù sao tôi cần chút tinh lặng điền vào chổ bài tình thi

Northwest, 8.2016

Ốc BR