Aug 24, 2016

cầm nã thủ


Cầm Nã Thủ 擒拿手 là thủ pháp bắt giữ. Thủ pháp này khá cao siêu thường dành cho những đại cao thủ. Vì nó liên hệ tớí nhiều môn phái khác nhau. Tuy gọi là thủ pháp nhưng thật ra nó phối hợp nhiều ứng pháp khác. Cầm nã thủ xuất chiêu  phải nhanh và chính xác. Nó đòi hỏi nội công thâm hậu cũng như khinh công. Vì phải tiến sát vào đối thủ, có vũ khí, sẽ rất nguy hiểm nếu bản lĩnh kém. Võ Đang Thái Cực Cầm Nã Thủ có thể là môn khá cao và nỗi danh hiện tại.

There are four types of Chinese martial arts that are increasingly categorized into increasing levels of difficulty to master: shuai jiao, chin-na, wai chuen and chigong.
Chin-na (“seize and break”; Cantonese: kahm nah) isn’t an individual style of Chinese martial arts. It’s a collection of kung fu techniques from many different martial arts that have developed over the centuries, and these skills can be applied while either standing or on the ground. A kung fu practitioner uses these techniques to grab and manipulate an opponent’s leg or arm in order to painfully control and lock his joints/muscles/tendons, rendering him incapacitated and unable to move. Chin-na teaches you about leverage, application of force, spatial orientation between you and an attacker, and how to read an opponent’s intentions and body weaknesses. .

blackbeltmag