Jul 12, 2016

the moon falls to the sea

I am Not Alone

The night, it is deserted
from the mountains to the sea.
But I, the one who rocks you,
I am not alone!

The sky, it is deserted
for the moon falls to the sea.
But I, the one who holds you,
I am not alone !

The world, it is deserted.
All flesh is sad you see.
But I, the one who hugs you,
I am not alone!

Gabriela Mistral


Image result for couple in slamlltown


Nhưng đây ta kẻ tâm đầu

Đêm buồn quạnh vắng tình ơi
Núi buồn biển cũng buồn chi là buồn
Nhưng đây ta chuốc say chàng
Tình ta tươi thắm những hồn đơn côi

Trời sao quạnh vắng người ơi
Vì chăng trăng xuống chơi ngoài biển xanh
Nhưng đây ta dấu yêu chàng
Tình ta nồng thắm những hồn lẻ loi

Thế gian quạnh quẽ chi trời
Ngập chìm chi mấy ngậm ngùi đớn đau
Nhưng đây ta kẻ tâm đầu
Tình ta sẽ gọi những lời luyến yêu

 Black Raccoon phiên dịch