Jul 5, 2016

ánh sáng những đài hoa

Image result for woman at window

Sonnet Xvii

I do not love you as if you were salt-rose, or topaz,
or the arrow of carnations the fire shoots off.
I love you as certain dark things are to be loved,
in secret, between the shadow and the soul.

I love you as the plant that never blooms
but carries in itself the light of hidden flowers;
thanks to your love a certain solid fragrance,
risen from the earth, lives darkly in my body.

I love you without knowing how, or when, or from where.
I love you straightforwardly, without complexities or pride;
so I love you because I know no other way

than this: where I does not exist, nor you,
so close that your hand on my chest is my hand,
so close that your eyes close as I fall asleep.

Pablo Neruda

Image result for hand in hand on street 

Tình Thơ thứ Xvii

Tôi không yêu em vì em là đoá hồng-mặn, hay thuỷ ngọc,
hay ngọn chồi nhọn hồng hoa cẩm chướng.
Tôi yêu em vì những điều huyền nhiệm đáng yêu,
bí mật, tiếp liên khoảng giữa bóng phủ và tâm hồn.

Tôi yêu em vì em như cây chưa hề trổ hoa
nhưng vì em tự nuôi dấu ánh sáng những đài hoa;
xin cám ơn em mối tình nồng nàn hương thắm,
dâng lên từ mặt đất, tuôn sống ngập tràn trong thân tôi.

Tôi yêu em không biết thế nào, lúc nào, hay nơi đâu.
Tôi yêu em đơn giản, không phức tạp hay tôn nghiêm;
Tôi yêu em vì bởi tôi không biết đổi thay cách nào khác

hơn là: nơi tôi không hiện hữu, em cũng không,
rất gần mà bàn tay em trên ngực tôi là tay tôi,
rất gần mà đôi mắt em cận kề khi đôi mắt tôi khép ngủ.

Nothwest, July 2016
Black Raccoon phiên dịch

................................................................................
Bản Anh Ngữ từ nguồn: poemhunter