Aug 2, 2016

sự sáng tạo

Image result for creativity quotesImage result for creativity quotes                                   

Image result for creativity quotesImage result for creativity quotes                                                 


Image result for creativity quotes                                                                                                             

Image result for creativity quotesWhat you see depends on where you stand. Albert Einstein
When you get to the end of your rope, tie a knot and hang on. Franklin D. Roosevelt
Creative is intelligence having fun. Albert Einstein
You see thíngs and you say why ? But I dream things that never were and I say why not ? George Bernard Shaw

Anh thấy gì còn tuỳ anh đứng ở đâu. Albert Einstein
Khi anh với đến cuối đoạn dây, thắt cái nút và treo lên. Franklin D. Roosevelt
Sáng tạo là khi sự thông minh gặp điều  vui. Albert Einstein
Anh thấy vật hiển hiện và anh nói tại sao ?  Nhưng tôi mơ những điều không có và tôi nói tại sao không ? George Bernard Shaw