May 6, 2016

writing - viết

Image result for writers quotes                           

Image result for writers quotesImage result for writers quotes                                                                         
Image result for writers quotes                                                           


Viết cái đáng đọc hay làm cái đáng viết thì cũng như nhau. Benjamin  Franklin
Viết dễ ẹc.Tất cả những gì cần làm là gạch đi những chữ trật lất. Mark Twain
Viết giống như môn thể thao va chạm. Anh có thể bị đau, nhưng mà khoái. Irwin Shaw
Một nhà văn chuyên nghiệp là một tay viết tài tử nhưng không chịu bỏ nghề. Richard Bach