May 15, 2016

lên núi xuống biển

Hùng Vương 雄王

Thật ra GS Lương Kim Định cũng chưa bao giờ khẳng định 18 đời Hùng Vương theo nghĩa của biên niên sử – chronicle dựa trên sự kiện facts. Bởi vì chỉ cần làm con tính đơn giản, 18 đời chia cho 2600 năm (2879 TCN – 258 TCN), vị chi mỗi ông dzua thọ tới 140 tuổi hay sao. Cái dzì dzữ dzậy ? Nói đùa cho vui thôi.

龍君曰:「我是龍種,水族之長,你是仙種,地上之人。雖陰陽氣合而有子,然水火相剋,種類不同,難以久居。今相分別,吾將五十男歸水府,分治各處。五十男從汝居地上,分國而治。登山入水,有事相聞,無有相廢。」(嶺南摭怪列傳 – 鴻龐氏傳)

Image result for couple   on  beach
Long Quân viết: [ Ngã thị long chủng, thuỷ tộc chi trưởng, nễ thị tiên chủng, địa thượng chi nhân. Tuy âm dương khí hợp nhi hữu tử, nhiên thuỷ hoả tương khắc, chủng loại bất đồng, nan vi cửu cư. Kim tương phân biệt, ngô tương ngũ thập nam quy thuỷ phủ, phân trị các xứ. Ngũ thập nam tùng nhữ cư địa thượng, phân quốc nhi trị. Đăng sơn nhập thuỷ, hữu sự tương văn, vô hữu tương phế. ] (Lĩnh Nam Chích Quái Liệt Truyện – Hồng Bàng Thị Truyện)

The Dragon Lord said, “I am of dragon stock, and am the leader of the water lineage. You are of immortal stock, and are an earthly being. Although the khí/qi of yin and yang coalesced to produce sons, water and fire contradict each other. We are of different types, and it would be difficult for us to live [together] for long. We should now part. I will take fifty sons and return to the water palace where they will each be allotted a place to rule. fifty sons will follow you to live on the land, and will divide the kingdom and rule. Whether one ascends the mountains or enters the waters, all will know if others have difficulties and will not abandon each other.” (Liam Kelley translated)

Phiên dịch:

Long Quân nói: ” Tôi là loài Rồng, sinh trưởng dưới nước, em là giống Tiên, con người trên mặt đất. Tuy là khí âm dương hợp nhau nên có con (trai), nhưng nước lửa vốn khắc nhau, chủng loại cũng không giống, khó mà cùng sống với nhau lâu. Nay đến lúc rời xa. Tôi sẽ đem năm mươi con trở về thuỷ phủ, chia nhau các nơi mà cai trị. Năm mươi đứa con theo nàng ở đất liền, lập thành quốc gia mà trị vì. Lên núi xuống biển, có chuyện thì cùng nghe, không được bỏ nhau .”

50 con theo mẹ Âu Cơ về đồng bằng đó là Hùng Vương lập nước tên là Văn Lang chia thành 15 bộ, và kéo dài 18 đời. Theo GS Kim Định, đoạn huyền sử trên được viết vận hành trong triết học Âm Dương Ngũ Hành của Kinh Dịch (sau này). Những con số 18, 15 đều là huyền số của triết học. Kiểu 3 hồn chín vía, nam thất nữ cửu, Cửu Thiên Huyền Nữ v.v… Hùng Vương 雄王, mà tại sao lại Hùng? Hùng 雄 vì đó là kết quả đương nhiên của non nước. Trí giả nhạo thuỷ nhân giả nhạo sơn 知者樂水 仁者樂山. Cha trí lấy mẹ nhân thì sinh ra con hùng. Thuỷ và sơn còn có một tên trong Kinh Dịch gọi là Sơn Thuỷ Mông 蒙. Mông 蒙 là mông lung mờ mịt, tượng của bao la bát ngát. Trẻ con cũng gọi là mông vì trí óc của chúng đầy sự tưởng tượng bao la. Người bình dân VN ngày xưa hay thờ Tổ Tiên với bức tranh sơn thuỷ và 2 câu thơ:

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

GS Lương Kim Định đề xướng học thuyết Việt Nho là vì thế. Một mặt ông trước tác khá nhiều sách để giới thiệu một cách hàn lâm (và cả văn học). Một mặt ông vẫn để ngỏ một chủ đề rất cần quảng diễn và tiếp tục. Rất tiếc, vì biến động thời cuộc VN, một phần nữa đúng như Mr. Liam Kelley nhận xét: dường như chưa có ai tiếp tục đủ sức trình bày (hoặc phản biện) học thuyết của Kim Định một cách đúng đắn trên tinh thần học thuật.

damau.org