May 7, 2016

khi người ta bỏ lạiÝ nghĩa của giã từ, khi người ta bỏ lại
Những tặng vật để lại mỗi ngày dưới chân tường Vietnam War Memorial Wall

“They decide what they want to leave, we don’t actually go out and find the type of things we want in our collection. We just pick it up from the Mall and if it’s something that’s unique, exceptional, kind of shows the purpose of the wall … the grieving process that they go through when they go there, the healing and the remembering of the Soldiers who fought, we decide to keep it for our collection.”

"Người ta quyết định cái gì họ muốn giã từ, chúng tôi không hẳn chỉ đi ra và tìm đúng loại đồ vật chúng tôi cần cho bộ sưu tập. Chúng tôi nhặt lên từ chân tường và chúng là  những món đồ vô cùng đặc biệt, nó nói lên mục đích của Bức Tường … tiến trình bước qua nỗi đau khi người ta đi đến nơi, sự hàn gắn và lòng tưởng nhớ đến những Người Lính đã chiến đấu, chúng tôi quyết định gìn giữ chúng cho một bộ sưu tập.”

soldiers

               

                       
                                                                     


This photo of a service member in Vietnam was left at the Vietnam Memorial and is now kept at the Museum Resource Center in Landover, Maryland. (DOD photo by Jacqueline M. Hames)