Apr 20, 2016

the story of a man of two minds


Tháng Tư, Cảm Tình Viên
Câu chuyện của một người hai lòng

a man who went to university in America, but returned to Vietnam to fight for the Communist cause.
một người đã đi vào trường đại học của  Hoa Kỳ, nhưng lại quay trở về Việt Nam để tranh đấu cho lý tưởng Cộng Sản

 a man whose lofty ideals necessitate his betrayal of the people closest to him.
một kẻ với lý tưởng kiêu kỳ nếu cần phản bội laị những đồng bào gần gũi với hắn nhất.

The Sympathizer
By Viet Thanh Nguyen
2016 Pulitzer Prize In Fiction

A profound, startling, and beautifully crafted debut novel, The Sympathizer is the story of a man of two minds, someone whose political beliefs clash with his individual loyalties. In dialogue with but diametrically opposed to the narratives of the Vietnam War that have preceded it, this novel offers an important and unfamiliar new perspective on the war: that of a conflicted communist sympathizer.

Một tác phẩm tiểu thuyết đầu tay sâu sắc, lay động, và hay, Cảm Tình Viên là câu chuyện của một người hai  lòng, một người mà những tín điều chính trị va chạm dữ dội với lòng trung tín tư riêng của hắn. Trong khi đối thoại với những câu chuyện  kể hoàn toàn đối lập của Chiến Tranh Việt Nam vừa qua, quyển tiểu thuyết này cung ứng một viễn cảnh mới quan trọng và khác lạ về cuộc chiến: đó là câu chuyện về một cảm tình viên cộng sản tâm trạng bị mâu thuẫn xung đột.

It is April 1975, and Saigon is in chaos. At his villa, a general of the South Vietnamese army is drinking whiskey and, with the help of his trusted captain, drawing up a list of those who will be given passage aboard the last flights out of the country. The general and his compatriots start a new life in Los Angeles, unaware that one among their number, the captain, is secretly observing and reporting on the group to a higher-up in the Viet Cong. The Sympathizer is the story of this captain: a man brought up by an absent French father and a poor Vietnamese mother, a man who went to university in America, but returned to Vietnam to fight for the Communist cause. Viet Thanh Nguyen’s astonishing novel takes us inside the mind of this double agent, a man whose lofty ideals necessitate his betrayal of the people closest to him. A gripping spy novel, an astute exploration of extreme politics, and a moving love story, The Sympathizer explores a life between two worlds and examines the legacy of the Vietnam War in literature, film, and the wars we fight today.

Tháng Tư năm 1975, Sài Gòn trong cơn hoảng loạn. Trong ngôi biệt thự, một vị tướng của quân đội Nam Việt Nam đang uống whiskey và, với sự trợ giúp của viên đại uý thân tín, thảo một danh sách những người được lên chuyến bay cuối cùng rời khỏỉ quê hương. Ông tướng và những đồng bào của ông bắt đầu cuộc sống mới ở Los Angeles, không biết rằng , một trong số đó, viên đại uý, đang bí mật quan sát và báo cáo cộng đồng này với một cấp-trên Việt Cộng. Cảm Tình Viên là câu chuyện của tay đại uý: một người đã lớn lên do một người cha Pháp vắng mặt và một người mẹ nghèo nàn Việt Nam, một người đã đi vào trường đại học của  Hoa Kỳ, nhưng lại quay trở về Việt Nam để đấu tranh cho lý tưởng Cộng Sản. Quyển tiểu thuyết lạ lùng của Nguyễn Thanh Việt đưa chúng ta vào tâm khảm của tay gián điệp nhị trùng, một kẻ với lý tưởng kiêu kỳ nếu cần phản bội laị những đồng bào gần gũi với hắn nhất. Một quyển tiểu thuyết trinh thám lôi cuốn, một khám phá sắc sảo về chính trị cực đoan, và là một câu chuyện tình mũi lòng, Cảm Tình Viên khám phá đời sống ở giữa hai thế giới và sát hạch di sản Chiến Tranh Việt Nam trong lĩnh vực văn chương, phim ảnh, và những cuộc chiến hôm nay chúng ta đang đảm đương.

Source: pulitzer.org

Talking to the Times in 2015, Nguyen explained his perspective in creating the character. "You have a much happier life if you just see things from one point of view. You have no ambiguity," he says. The protagonist of "The Sympathizer" -- who goes unnamed throughout the book -- has to see two sides, constantly judging others and himself in a moral morass.

Nói chuyện với báo Times vào năm 2015, Nguyễn giải thích về việc tạo ra nhân vật:"Anh sẽ có hạnh phúc nhiều hơn trong đời sống nếu anh nhìn sự việc theo một quan điểm. Anh không mù mịt," ông nói. Nhân vật chính của "Cảm Tình Viên" -- người vô danh trong suốt quyển truyện -- nhìn đời bằng hai mặt, thường trực phê phán người khác và chính anh ta bằng một thứ  luân lý tù đọng.

Source: latimes.com

......................................................................................


Câu chuyện của một người hai lòng được kể lại với giọng điệu ngại ngùng tự thú của người di dân tâm trạng chất chồng – Nhận xét này của Pulitzer giống như cái xương sống của quyển tiểu thuyết.

Sympathizer làm người ta liên tưởng tới trường hợp La Place de l’étoile của Patrick Modiano. Tác giả NTV dường như cũng xử dụng “the art of memory”. Tức là nghệ thuật tái dựng hoàn cảnh, dựa trên sự nghiên cứu suy tư những tài liệu và dữ kiện còn lưu lại về sự kiện và con người. NTV cũng được sinh ra khi một biến động chiến cuộc đã qua. Và ông cũng nổi danh ngay với tác phẩm tiểu thuyết đầu tay.

Không phải khen phò mã tốt áo, nhưng phải công nhận là đáng nể. Mới xuất bản tiểu thuyết lần đầu mà giựt ngay giải Pulitzer, niềm mơ ước và hänh diện của tất cả nhà văn chuyên nghiệp của Mỹ. Theo tôi, tiểu thuyết là tiểu thuyết, fiction, giả tưởng. Giá trị của tiẻu thuyết là giá trị của văn chương. Đặc biệt, tiểu thuyết được chọn bởi Pulitzer cũng cần phải có một ý hướng rõ ràng thuộc về đời sống Mỹ: Fiction – for distinguished fiction by an American author, preferably dealing with American life.