Mar 31, 2016

corruption and a so-called behavior culture

 

It is not a joke as the Vietnamese assume themself about corruption means an "money-in-envelope culture". Cr**! I can't stand it; I have to refuse sofar to go to Vietnam and pay 10 buck for the f*** customs guy at a Vietnam airport  just for kinda oil-run-machine paper work bla bla bla. Law is law isn't it? People don't need to be a hero but need to send back a thing somehow when they have got a kick at their b*** from behind, right ? 

Tham nhũng là nói về lòng tham tiền của người có quyền. Hối lộ là hành động của dân chúng đưa tiền cho người có quyền để mua chuộc, trao đổi cái gì đó nhằm có lợi cho mình. Cái này có 2 vế. Người đưa và người nhận. Dĩ nhiên, trong xã hội như VN thì VC bao trùm quyền lực kể cả mặt tư tưởng lẫn bạo động. Nói nôm na, VC có quyền vừa "giáo dục" lại vừa "trừng trị" . Tuy nhiên, về phía người đân đưa hối lộ cũng cần coi lại.
Image result for chong tham nhung
Ở trong thế yếu hơn về bạo lực, người ta vẫn có thể chống lại bằng cách BBĐ như tẩy chay, bất hợp tác. Chuyện lớn như đình công bãi thị, không đóng thuế, người Việt không làm được. Nhưng còn vô số chuyện nhỏ thì sao ?

1 trong những lý do tôi tẩy chay về VN du lịch là do tôi không chấp nhận phải kẹp bôi trơn thủ tục giá 10 đô la cho hải quan tại phi trường. Nhiều người cho là chiện nhỏ. "Dzui" thôi mà. Chấp nhứt làm gì 10 đô 20 đô v.v... Tôi nghĩ khác, có những thứ không đáng giá bao nhiêu tiền nhưng phải làm đúng. Văn hào người Pháp Andre Malraux nói rằng: "Anh không cần phải làm anh hùng hào kiệt nhưng anh phải phản ứng quyết liệt khi có đứa nào đứng sau lưng đá vào ... đíc anh"