Apr 1, 2016

thủ khai hoa

Ngũ Môn Quyền

Ngũ môn xuất thủ, thủ khai hoa
Song chưởng luân giao trục trọc tà
Thối thủ luân thân phi trực cước
Quá giang song thủ đảo sơn hà.
Lưỡng túc khinh thân, nghịch cước phi
Hội thao quyền, dực hiệp đồng thi
Ngũ quyền độc thủ liên chi đã
Triệt cước phi long tấu cấp kỳ.
Trực thủ, câu liêm, liên trảm triệt
Thượng quyền, hạ dực, túc tam di
Tam dực luân thân hoàn hậu cước
Cầm long, giáng cước mãn thiên trì
Tứ bộ liên hoa thoái hậu vi.
(Vovinam)

NMQ dành cho thiếu niên nhập môn. Bài này uyển chuyển và tổng hợp tam pháp cho dễ nhớ. Thiếu nữ và các em bé gái tập luyện NMQ thành thục, trông rất đẹp .