Mar 7, 2016

selt-confidence

                                             
                 
             

                                                                                         


+ Nếu anh vững tin thì anh đẹp ... trai
+ Hảy tự là chính mình, bởi vì bản chính có giá trị hơn bản copy
+ Tự tin là sức mạnh rất lớn. Một khi anh bắt đầu tự tin nơi mình, phép lạ cũng bắt đầu xuất hiện
+ Tự tin là phẩm chất hấp dẫn nhứt nơi một người có thể có. Làm sao mọi người có thể biết anh tuyệt diệu nếu anh không thể tự biết mình.