Apr 1, 2016

i don't dream at night. i dream all day

I'm not really interested in making money. Picture Quote #1                                                                                                                    

                                                                   

Tôi thật sự chẳng hứng thú trong công việc kiếm tiền.
Tôi không mơ vào ban đêm. Tôi mơ vào ban ngày; tôi mơ trong dòng đời.
Tôi thương yêu con từng đứa chứ không từng đàn. Và tôi có một đàn con: tôi có 7 đứa con.
Tất cả chúng ta đều thay đổi  thành người khác từng năm. Tôi không nghĩ rằng chúng ta giữ y chang trong suốt cuộc đời.

Steven Spielberg