Feb 23, 2016

being a gentleman is a matter of choice

                     

                                                                                                   

                                                     
                                                                                   


                                                                                       
                                                                               
+ Mang đến bàn tiệc cái gì đó hoặc là không đến dự  buổi dạ yến
+ Một chính nhân hành động trong khi người khác e dè
+ Chính nhân lôi cuốn sự chú ý của mọi người, nhưng anh ta chỉ để mắt vào người nữ của mình thôi
+ Làm đực rựa là do bẩm sinh, làm một người đàn ông là bởi tuổi đời, làm một người quân tử là do sự chọn lựa. 

+ Bring something to the table or don't turn up for dinner
+ A gentleman takes action when the orthers are too scared to do so
+ A gentleman attracts the attention of many, but only has eyes for his own lady
+ Being male is a matter of birth, being a man is a matter of age, being a gentleman is a matter of choice.