Jan 23, 2016

tính cách tự nó phát triển trong dòng đời


* Thái độ  yếu ớt khiến tư cách cũng nhu nhũn.  Albert Einstein
* Tính cách tự nó phát triển trong dòng đời. Johann Wolfgang von Goethe
* Mọi người dường như không nhận ra rằng nhân sinh quan của họ chính là lời thú thật của tư cách. Ralph Waldo Emerson
* Đôi khi tôi tự nghĩ không biết tôi  là nhân vật đang viết, hay chính tôi đang viết. Marilyn Manson
* Một người với cá tính có thể hình thành ý tưởng, nhưng chỉ có người có tính cách mới có thể gặt hái nó.  Herbert Read
* Trong tính cách, trạng thái, phong cách, trong tất cả mọi thứ, điều tuyệt diệu nhất chính là tính đơn giản. Henry Wadsworth Longfellow

* Weakness of attitude becomes weakness of character. Albert Einstein
* Character develops itself in the stream of life. Johann Wolfgang von Goethe
* People do not seem to realize that their opinion of the world is also a confession of character. Ralph Waldo Emerson
* Sometimes I wonder if I'm a character being written, or if I'm writing myself. Marilyn Manson
* A man of personality can formulate ideals, but only a man of character can achieve them. Herbert Read
* In character, in manner, in style, in all things, the supreme excellence is simplicity. Henry Wadsworth Longfellow
* You can't wait for someone to give you a show. That can't be the first time you're writing and drawing a character. Rebecca Sugar
* It is the addition of strangeness to beauty that constitutes the romantic character in art. Walter Hagen
* Character is like a tree and reputation like a shadow. The shadow is what we think of it; the tree is the real thing. Abraham Lincoln
* Most people say that it is the intellect which makes a great scientist. They are wrong: it is character. Albert Einstein
* People grow through experience if they meet life honestly and courageously. This is how character is built. Eleanor Roosevelt
* Parents can only give good advice or put them on the right paths, but the final forming of a person's character lies in their own hands. Anne Frank
* Reputation is what men and women think of us; character is what God and angels know of us. Thomas Paine
* Be more concerned with your character than your reputation, because your character is what you really are, while your reputation is merely what others think you are. John Wooden

..............................................................................................

@ Tư cách, tính cách

Character (n)
: the way someone thinks, feels, and behaves : someone's personality
: a set of qualities that are shared by many people in a group, country, etc.
: a set of qualities that make a place or thing different from other places or things

@Cá tính  

Personality (n)
: the set of emotional qualities, ways of behaving, etc., that makes a person different from other people
: attractive qualities (such as energy, friendliness, and humor) that make a person interesting or pleasant to be with
: attractive qualities that make something unusual or interesting
(MerriamWebster dict)

Cá tính thuộc về tâm tính cá nhân, tính cách cũng từ đặc tính cá nhân nhưng có thể được chọn  lọc theo những giá trị văn minh phổ quát 

Thiên mệnh chi vị Tính, suất tính chi vị Đạo
Tính là cái Trời ban cho từng người, Đạo là con đường hành xử nhưng phải thuận theo Tính
(Phần đầu sách Trung Dung thuộc Tứ Thư Nho Giáo)
Như vậy, Tính tương đương với personality, Đạo tương đương với character trong định nghĩa của Âu Mỹ