Jan 25, 2016

huyền thoại 4 ... cẳng tứ trụ triều đình

Shaolin kungfu amazing Legs' form
Tuyệt kỹ Thiếu Lâm  tứ  ... trụ

Image result for shaolin kung fu   Image result for woman kung fu                                                                                                                  


The Vee Cee's so-called of 4 Legs Legendary

From left to right, up to down:

* Vô trụ - Zero leg * Nhất trụ - One leg
* Nhất bán trụ - One and a haft legs * Nhị trụ - Two legs
* Tam trụ - Three legs * Tứ trụ 4 ... cẳng triều đình - And now The Legend Four ... legs !

Tứ ... trụ triều đình,  ha ha!