Jan 9, 2016

cột nhỏng thế gian chạy long nhong


picasso_sylvette_david_postcard_1

Hỡi cô bới tóc đuôi gà
(Ca dao)


Tóc đuôi gà 

Sylvette David cô gái Parisian tóc vàng
Sylvette 19 đính hôn chẳng có gì đáng nói
Nhưng Sylvette búi tóc ponytail
Tóc vàng đuôi ngựa thật dầy có gì
Khiến Pablo Picasso té bật ngửa 
Những cô gái Việt Nam ngày xưa tôi bé
Đôi khi cũng có
Những lọn tóc đen bới đuôi gà bung xòe
Picasso còn té ngửa huống gì là tôi
Và kể từ đó
Con gái cột nhỏng thế gian chạy long nhong

 Năm Ngựa.  2/ 2014

.............................................................
Sylvette David - Picasso