Dec 8, 2015

faith will make it easier

 photo: NAT @gio-o.com

  


Wislawa Szymborska vẫn với giọng điệu trào lộng cố hữu, bà nêu lên một loạt câu hỏi về mối liên quan phối ngẫu của một cặp vợ chồng. Tâm điểm là tình yêu thật - true love. Những thắc mắc tra vấn tình yêu dễ làm người ta lầm tưởng rằng bà là một người duy vật hay thực dụng. Nhưng mà không. Thấy vậy không phải dzậy. Nói theo nữ thi sĩ "nhưng mà chuyện đó không có tôi, but it's not the case with me." Wislawa Szymborska cũng có nêu quan điểm phần nào ý tưởng về mối tình chân thật ở đoạn kết thúc bài thơ.

True Love

True love. Is it normal
is it serious, is it practical?
What does the world get from two people
who exist in a world of their own?

Placed on the same pedestal for no good reason,
drawn randomly from millions but convinced
it had to happen this way – in reward for what?
For nothing.
The light descends from nowhere.
Why on these two and not on others?
Doesn’t this outrage justice? Yes it does.
Doesn’t it disrupt our painstakingly erected principles,
and cast the moral from the peak? Yes on both accounts.

Look at the happy couple.
Couldn’t they at least try to hide it,
fake a little depression for their friends’ sake?
Listen to them laughing – it’s an insult.
The language they use – deceptively clear.
And their little celebrations, rituals,
the elaborate mutual routines –
it’s obviously a plot behind the human race’s back!

It’s hard even to guess how far things might go
if people start to follow their example.
What could religion and poetry count on?
What would be remembered? What renounced?
Who’d want to stay within bounds?

True love. Is it really necessary?
Tact and common sense tell us to pass over it in silence,
like a scandal in Life’s highest circles.
Perfectly good children are born without its help.
It couldn’t populate the planet in a million years,
it comes along so rarely.

Let the people who never find true love
keep saying that there’s no such thing.

Their faith will make it easier for them to live and die.

Wislawa SzymborskaTình Thiệt

Mối tình thiệt. Nó bình thường
nó trang trọng, hay nó thực tiễn?
Thế gian biết được gì chuyện hai người
chung sống trong thế giới riêng của họ?

Đặt để cạnh nhau thật phi lý trên cùng một cái đài,
lấy ra từ hàng triệu số ngẫu nhiên nhưng cố làm cho tin
nó phải diễn ra như vậy - rồi được tưởng thưởng gì?
Chẳng có gì cả.
Ánh sáng rọi xuống từ nơi nào chẳng biết.
Tại sao lại hai người nầy mà không là người khác?
Nó chẳng có gì bất công phải không? Dạ nó bất công.
Nó chẳng bền bĩ phá vỡ nguyên lý nổi hứng của chúng ta,
và đem lại đạo tắc qua sự ngây ngất? Dạ nó có cả hai.

Xem xem một cặp vợ chồng hạnh phúc.
Có phải ít ra họ chẳng có thể che dấu nó,
giả đò chán chường chút chút để bạn bè cảm thông?
Hảy nghe họ cười cợt - thật xấu tệ.
Ngôn ngữ họ dùng - vô cùng hắc ám.
Và những sự tán dương, lễ phép,
những thông lệ trao đổi tỉ mỉ của họ -
nó hiển nhiên là một tình tiết phía sau lưng loài người!

Thật khó mà đoán câu chuyện sẽ đi bao xa
nếu con người bắt đầu đi theo thí dụ của họ.
Đức lý tôn giáo và nền thi ca nào được lưu tâm?
Điều gì được ghi nhớ? Cái gì bị chối từ?
Ai sẽ muốn dừng lại trong vòng những giới hạn?

Mối tình thiệt. Nó có cần thiết lắm không?
Sự khéo xử và lẽ thường nói với ta hảy bỏ qua nó trong im lặng.
Như chuyện xấu trong những vòng lẩn quẩn của cuộc Đời.
Những đứa bé hoàn hảo được sinh ra không cần sự trợ giúp của nó.
Nó đã không thể an cư cho địa cầu trong hàng triệu năm dài,
nó đến tháp tùng quả thật hiếm hoi.

Hảy để cho những ai chưa từng tìm thấy mối tình thiệt
tiếp tục nói rằng chả có cái vụ đó bao giờ.

Niềm tin sẽ khiến con người sống đời và tạ thế dễ dàng hơn.

Northwest, cuối Thu 2015
br.

......................................................................................
English translation source:  True Love