Dec 20, 2015

cắt ngang hột lúa


Trust, faith. belief
Sự tin cậy, niềm tin, đức tin

Cắt ngang một hột lúa người ta thấy gì ? Chỉ thấy một chút bột ... gạo. Quý vị có thể dùng lý trí để phân tích phân loại nó. Nhưng một hột lúa khô vùi vào đất ẩm sẽ nảy mầm. Đó là điều kỳ diệu của tạo hoá mà không lý trí khoa học nào giải thích được nguyên nhân tại sao. Và đó cũng là lý do niềm tin tôn giáo vẫn còn.

Không kể tôn giáo, thật ra trong đời sống, sự tin cậy - trust lẫn nhau cũng rất quan trọng. Trong gia đình vẫn phải có sự tin nhau, là thí dụ. Những người đầu óc duy lý thì cho rằng ừ thì tin nhưng phải đặt trên cơ sở của lý trí phân tích. Thoạt nghe rất đúng. Nhưng trong cuộc sống, nếu cái gì cũng lý luận thì đời sống sẽ đơn điệu, buồn tẻ thậm chí sẽ gặp bế tắc.

Theo tôi, lĩnh vực nào nên phát triển dựa trên đặc tính của lĩnh vực đó. Một tôn giáo (đức tin) trong một xã hội pháp luật nghiêm minh (lý trí) và một nền văn học nghệ thuật tươi đẹp (tình cảm) thì tự nhiên sẽ có sự quân bình điều hoà hơn. Anh vào xem ca kịch thì thả tâm hồn vào nghệ thuật chứ không nên vừa xem hát vừa nhai thức ăn nhóp nhép vừa tranh ... cãi thì chả được gì.

Chính Trị quân sự pháp luật thuộc lĩnh vực lý luận. Kinh tế thuộc lý trí + cảm giác nhạy bén. Thể thao là thể lực + cảm hứng. Trong khi đó văn học nghệ thuật thuộc về cảm xúc tình cảm. Tôn giáo đặt nền tảng trên đức tin. Chẳng có cái nào gọi là thống soái tối cao cả. Anh "duy" vào bất cứ cái nào đều hỏng. Xã hội quân bình nhờ mỗi lĩnh vực đóng góp một phần. Cái khốn nạn và bi đát của một xã hội là chỉ biết tôn sùng một lĩnh vực mà mình tự cho là đúng nhất. Hoặc là lĩnh vực này dẫm chân vào lĩnh vực khác cũng gây sự mất cân đối hay nhì nhằng bùng nhùng.