Nov 15, 2015

we in no way sought to demonize ...ProPublica and Frontline followed the reporting where it took us. Where it took us over and over again was to the Front. We in no way sought to demonize Vietnamese refugees, and the profound hardships they endured both during the war and in the exodus after. We exposed the work of extremists, and the facts are the facts: Although there may have been other aspects to the Front, it was founded with the express mission of toppling the Communist regime in Hanoi, and it raised money in the U.S. to mount such an effort. It created a makeshift fighting force and tried three times to get inside Vietnam. That such an effort would have held appeal for many displaced and traumatized refugees from a lost war is no surprise. It just happenedto violate American law.

ProPublica và Frontline lần theo những nơi mà thông tin dẫn tới. Các nguồn thông tin đã liên tục dẫn chúng tôi tới Mặt trận. Chúng tôi chẳng có lý do gì để tìm cách phỉ báng người tị nạn Việt Nam, và những khổ cực khôn cùng mà họ đã phải chịu đựng trong chiến tranh và trong cuộc di cư sau đó. Chúng tôi phơi bày việc làm của những kẻ cực đoan, và sự thật vẫn là sự thật: Mặc dù có thể có những khía cạnh khác của Mặt trận, Mặt trận được thành lập với nhiệm vụ rõ ràng là lật đổ chế độ Cộng sản ở Hà Nội, và họ quyên tiền ở Mỹ để thực hiện công việc đó. Họ dựng lên một lực lượng chiến đấu tạm thời và cố gắng xâm nhập Việt Nam ba lần. Một nỗ lực như thế có thể gây hấp dẫn đối với nhiều người tị nạn bơ vơ và tổn thương từ một cuộc thua trận thì không có gì ngạc nhiên. Chỉ có điều là hành động đó vi phạm luật pháp Mỹ.

Source:  .propublica.org danchimviet.info