Nov 7, 2015

tá ... hoả tam tinhÔng Ban Ki moon  thắp hương
lễ nhà thờ họ Phan Huy, Sài Sơn,                                                                   


Tên cụ Phan Huy Chú 潘輝注 bài vị viết sai cả ba, chữ 輝 Huy là sáng rõ, viết thành => chữ Huy 徽 là huy hiệu.
Chữ 注 Chú là rót nước, viết thành => chữ 呪 chú là bùa chú . Chữ 潘 Phan 15 nét lại viết thiếu mất 2 nét . 

Ngoài ra, nét chữ nghuệch ngoạc chứng tỏ là người ít học hoặc đơn giản hơn, chỉ nhìn chữ trong sách rồi đồ nét lại. Mà đồ cũng sai chữ. Vì chữ Nho có nhiều chữ đồng âm nhưng khác nghĩa.

Bài vị Gia Tiên tối kị là viết trật tên người. Bởi vì như vậy thì hoá ra thờ lại một người khác rồi ! Bây giờ viết lại cũng chưa muộn.

Thảo nào ông Ban Ki-moon bị tá ... hoả tam tinh. Ai đời tên ông Tổ mình là Chú (rót nước) lại biến thành bùa ... chú ! Quái lạ ? Không hỏi lại sao được !

What the ... ha ha ha !