Nov 13, 2015

núi sông bờ cõi đã chia


Svetlana Alexievich:
"I'm writing a history of human feelings," Alexievich says. "What people thought, understood and remembered during the event. What they believed in or mistrusted, what illusions, hopes and fears they experienced. This is impossible to imagine or invent, at any rate in such multitude of real details."

"Tôi viết lịch sử về cảm xúc của con người," Alexievich nói: "Người ta nghĩ gì, hiểu và đã nhớ trong suốt biến cố. cái gì người ta tin và không tin, cái gì là những sự đánh lừa, những hy vọng và sợ hãi mà họ đã trải qua. Điều nây không thể tưởng tượng và chế tạo, dưới bất cứ mức độ nào của vô số chi tiết có thật."


 Ngô Vương Quyền đả tặc Hán
tranh mộc bản dân gian VN
Có hay chăng hội chứng phiên thuộc,
Người Tàu phong vương, người Việt có nhận không?

Người Tàu phong vương cho vua Đại Việt, người Việt nhận trên bề mặt ngoại giao, nhưng trong tinh thần và trong sách, sử chính thống thì Đại Việt bài bác. Chẳng những bài bác, người Việt còn tự xem nước Đại Việt ngang hàng với Trung Hoa trên danh phận mỗi nước. Tôi xin chứng minh:

1- Thời nhà Lý

Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế cư
Tiệt nhiên định phận tại Thiên thư
(Lý Thường Kiệt)

2- Thời nhà Trần

況余與汝等, 生於擾攘之秋; 長於艱難之勢. 竊見偽使往, 來道途旁午. 掉鴞烏之寸舌而陵辱朝廷; 委犬羊之尺軀而倨傲宰祔
Huống dư dữ nhữ đẳng, sinh ư nhiễu nhương chi thu; trưởng ư gian nan chi thế. thiết kiến ngụy sứ vãng lai, đạo đồ bàng ngọ. Trạo hào ô chi thốn thiệt nhi lăng nhục triều đình; ủy khuyển dương chi xích khu nhi cứ ngạo tể phụ.
Huống chi, ta cùng các ngươi sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan. Lén nhìn sứ ngụy đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn tấc lưỡi cú diều mà lăng nhục triều đình; đem tấm thân dê chó mà khinh rẻ tể phụ.
(Trích, Hịch Tướng Sĩ của Trần Hưng Đạo)

3 – Nhà Hậu Lê

惟 我 大 越 之 國,
實 為文 獻 之 邦 。
山 川 之 封域 既 殊,
南 北 之 風 俗亦 異 。
自 趙 丁 李 陳 之肇 造 我 國,
與 漢 唐 宋元 而 各 帝 一 方 。

Duy ngã Đại Việt chi quốc,
Thực vi văn hiến chi bang.
Sơn xuyên chi phong vực ký thù,
Nam bắc chi phong tục diệc dị.
Tự Triệu Đinh Lý Trần chi triệu tạo ngã quốc,
Dữ Hán Đường Tống Nguyên nhi các đế nhất phương.

Như nước Đại Việt ta từ trước
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu
Núi sông bờ cõi đã chia
Phong tục Bắc Nam cũng khác
Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương
(Trích, BNĐC của Nguyễn Trãi)

4- Nhà Tây Sơn

Đánh cho để dài tóc
Đánh cho để răng đen
Đánh cho nó chích luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ
(Trích, Chiếu Xuất Quân của Nguyễn Huệ)

Nhận xét:

1- Khẳng định vua nước Nam cũng xưng là Hoàng Đế, ngang hàng HĐ Tàu
2- Đức Trần Hưng Đạo gọi sứ giả vua Nguyên là nguỵ sứ, lưỡi cú diều, thân dê chó. Chứng tỏ ý thức bất khuất và bất kính đối với Bắc phương.
3- Khẳng định Đại Việt là một nước khác cương vực lãnh thổ, khác phong tục, vua Đại Việt cũng xưng Đế sánh ngang vua Tàu
4- Khẳng định chủ quyền của nước Nam độc lập, khẳng định văn hoá người Nam (răng đen, dài tóc) khác người Thanh (răng trắng, cạo đầu tếch bím)

Tóm lại:

Hội chứng phiên thuộc hay nói cách khác là mặc cảm nô lệ, ở đâu ra. Chẳng phải người Đại Việt tự hào bất khuất còn ghi lại trong sách, sử đó sao. Toàn sách sử của anh hùng hào kiệt, sĩ phu trí thức ưu tú nhất VN ngày xưa lưu truyền lại, chứ có phải là từ truyện hư cấu của tiểu thuyết gia vô danh tiểu tốt hay sao?

Ngoài ra, cũng nên coi lại việc người Tàu phong vương cho vua Việt. Tôi thấy, nó cũng chẳng khác gì ngày nay bao nhiêu. Nguyễn Phú Trọng từng được đại học Thàm-Má-Sạt của Thái Lan phong Honorary Doctor, ông Bill Gates của Mỹ cũng từng được Nữ Hoàng Anh phong tước Hiệp Sĩ v.v…

Xem: damau.org