Dec 1, 2015

memory is a beautiful thing+ Không có gì vui sướng như là kỷ niệm của hạnh phúc. Andre Gide
+ Ký ức là nhật ký mà ta mang theo mình. Oscar Wilde
+ Nhiều người nhầm lẫn giữa tưởng tượng và kỷ niệm. Josh Billings
+ Lịch sử không phải là gánh nặng của ký ức nhưng là nguồn ánh sáng của tâm hồn. Lord Acton
+ Nếu buổi chiều tà của ký ức chúng ta quay về lần nữa, hảy nói với nhau và em hảy hát cho ta một bài tình ca.  Khalil Gibran
+ Khoa học và kỹ thuật cách mạng hoá cuộc đời ta, nhưng kỷ niệm, truyền thống và thần thoại đúc kết sự  trả lời của chúng ta. Arthur M. Schlesinger

+ Nothing prevents happiness like the memory of happiness. Andre Gide
+ Memory is the diary that we all carry about with us. Oscar Wilde
+ There are lots of people who mistake their imagination for their memory. Josh Billings
+ History is not a burden on the memory but an illumination of the soul. Lord Acton
+ If in the twilight of memory we should meet once more, we shall speak again together and you shall sing to me a deeper song. Khalil Gibran
+ Science and technology revolutionize our lives, but memory, tradition and myth frame our response. Arthur M. Schlesinger
+ Time and memory are true artists; they remould reality nearer to the heart's desire. John Dewey
+ No man has a good enough memory to be a successful liar. Abraham Lincoln
+ The life of the dead is placed in the memory of the living. Marcus Tullius Cicero
+ You never realize what a good memory you have until you try to forget something. Franklin P. Jones
+ A memory is a beautiful thing, it's almost a desire that you miss. Gustave Flaubert
+ Without memory, there is no culture. Without memory, there would be no civilization, no society, no future. Elie Wiesel
+ History is a people's memory, and without a memory, man is demoted to the lower animals. Malcolm X
+ When we lose one we love, our bitterest tears are called forth by the memory of hours when we loved not enough. Maurice Maeterlinck