Nov 3, 2015

change, giữ lại nguyên tắc+ Tiền bạc và thành công không thay đổi con người; chúng chỉ đơn giản thổi phình những thứ đã có rồi. Will Smith
+ Thay đổi quan điểm, giữ lại nguyên tắc; thay đổi hoa lá cành, giữ nguyên gốc rễ. Victor Hugo
+ Những lời xin lỗi chẳng thay đổi được gì, ngoài làm cho mọi người cảm thấy dễ chịu hơn.  Mason Cool
+ Ai cũng nghĩ về chuyện đổi thay thế giới, nhưng chẳng ai nghĩ đến việc thay đổi chính mình. Leo Tolstoy
+ Người nào không thể thay đổi suy  tư thì không thể thay đổi cái gì cả.  George Bernard Shaw
+ Vì ta không thể đổi thay thực tại, thì hảy thay đổi cách nhìn thực thể. Nikos Kazantzakis

+ Money and success don't change people; they merely amplify what is already there. Will Smith
+ Change your opinions, keep to your principles; change your leaves, keep intact your roots.Victor Hugo
+ Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself. Leo Tolstoy
+ Excuses change nothing, but make everyone feel better. Mason Cooley
 + Those who cannot change their minds cannot change anything. George Bernard Shaw
+ Since we cannot change reality, let us change the eyes which see reality. Nikos Kazantzakis

+ When we are no longer able to change a situation - we are challenged to change ourselves.
Viktor E. Frankl
+ To improve is to change; to be perfect is to change often. Winston Churchill
+ If you change the way you look at things, the things you look at change. Wayne Dyer
+ Sometimes it's the smallest decisions that can change your life forever. Keri Russell
+ If you do not change direction, you may end up where you are heading. Lao Tzu
+ If you don't like something, change it. If you can't change it, change your attitude. Maya Angelou
+ Only the wisest and stupidest of men never change. Confucius
+ We cannot change anything until we accept it. Condemnation does not liberate, it oppresses. Carl Jung