Oct 18, 2015

phim vietnamerica
Vietnamerica movie
Filmaker: Ms. Nancy Bùi, also Vienamese pen name Triều Giang
Sponsor & producer:  The Vietnamese American Heritage Foundation

Hội Bảo Tồn Lịch Sử Văn Hóa Người Mỹ Gốc Việt (The Vietnamese American Heritage Foundation) là một tổ chức vô vụ lợi (non-profit organization) được thành lập vào năm 2004 tại Austin-Texas.  Với hoài bảo phát triển văn hóa và bảo tồn lịch sử của người Mỹ gốc Việt tại Hoa kỳ cho tương lai thế hệ mai sau.
Mục đích:
VAHF ca ngợi và thúc đẩy niềm tự hào của chúng tôi là người Mỹ gốc Việt qua  những thành tựu của người Việt tại Hoa kỳ
VAHF  cung cấp cơ hội cho người Mỹ gốc Việt, tổ chức, cá nhân đóng góp cho sự tiến bộ của xã hội Mỹ và cộng đồng người Mỹ gốc Việt Nam thông qua sự hiểu biết về lịch sử và di sản độc đáo của người Việt tại Hoa kỳ.
VAHF hỗ trợ công dân hoạt động cho người Mỹ gốc Việt Nam thông qua sự tham gia trong hệ thống văn hóa và chính trị của Mỹ.
VAHF thúc đẩy sự hội nhập của cộng đồng người Mỹ gốc Việt vào xã hội Mỹ trong khi vẫn duy trì các đặc tính độc đáo và tích cực của người Việt tại Hoa kỳ.

Source: hoibaotonlichsuvanhoa.org