Oct 13, 2015

american contemporary figurative art

 Hội Hoạ Biểu Hiện đương thời ở Mỹ

                                                                         

                                                                     

                 

Image result for Mara Light                                                                               
 


Mara Light' s paintings

American Figurative artists vẽ đan xen cổ điển và tân kỳ, họ khá thành công trên thị trường sưu tập tranh đương thời. Nghệ sĩ vẽ theo Biểu Hiện đòi hỏi kỹ thuật hoạ phải vững tay. Anh vẽ Trừu Tượng thì sao cũng được, nhưng vẽ Biểu Hiện phải tôn trọng bố cục nhân dáng, hình dạng, và chi tiết. Nó cũng na ná như ca vọng cổ, anh có thể không thích  vọng cổ, nhưng người ca vọng cổ sáu câu trước hết đòi hỏi phải có ... hơi . Hơi càng thâm hậu, càng dài, càng ấm, càng "ướt" thì càng hay. Rề rề đìu đìu là không được, người ta nghe ra cái dở ngay.

Mara Light, a contemporary great figurative painter
Mara Light, was born in New York in 1970, and raised in Southern California from the age of three. She comes from a family of visual artists. “Painting seemed very natural to me since my early years growing up,” says Mara. She considers herself extremely fortunate to have been given the opportunity to be around parents who look at the world in an artistic, visual way. She was encouraged, and at times pushed, to make her very personal artistic expression part of her life. She recalls a point after graduating high school when her mother encouraged her to go ahead with college at the local art school, and they would make it work. So many student loans later, she received her BFA from the Art Center College of Design in Pasadena,very close to home.

Source: maralightfineart.com