Oct 7, 2015

chuyện đó không có tôi

First Love

They say
the first love is the most important.
That's very romantic
but it's not the case with me.

There was something between us yet there wasn't.
It transpired and expired.

My hands don't tremble,
when I stumble upon small mementos
or a stack of letters wrapped in twine
- not even a ribbon.

Our only meeting after all these years
is a conversation between two chairs
at a cold table.

Other loves
still breathe deeply within me.
This one lacks the breath to sigh.

But still, just the way it is,
it can do what the rest are not yet able to do:
unremembered
not even dreamt of
it accustoms me to death.

Wislawa Szymborska

Translated by Joanna Trzeciak 
 Source: poemhunter.com


Tình Yêu Đầu

Người ta nói
tình yêu đầu vô cùng quan trọng.
Rất ư là lãng mạn
nhưng mà chuyện đó không có tôi.

Cũng có vài chuyện giữa chúng tôi tuy vậy nhỏ thôi.
Nó diễn ra rồi đi qua luôn.

Bàn tay tôi chẳng bao giờ run,
khi chạm vào  mấy món kỷ vật nhỏ
hay là xấp thư được cuộn quấn sợi dây
- một cái nơ thắt cũng không có.

Cuộc hội kiến duy nhất của chúng tôi sau những năm dài
là một cuộc đàm thoại giữa hai cái ghế
với một cái bàn lạnh ngắt.

Những tình nhân khác
người ta vẫn hít thở hấp hửng chung quanh tôi.
Còn cuộc tình nầy tôi vắng luôn tiếng thở dài.

Thôi thây kệ, có sao chịu vậy,
vẫn có thể làm những gì còn lại chưa làm:
là không nhớ
chẳng một chút gì ngay cả giấc ngủ mơ của
nó làm cho tôi quen đến ngày cuối cuộc đời.

Northwest 10/2015
Lý Ốc phiên dịch