Oct 4, 2015

chơi bài chòi
Chín Gối:
Ðêm nằm gối gấm không êm 
Gối lụa không mềm bằng gối tay em

Nhì Bánh:
Bánh bèo trục lúc không tai 
Bánh in to hột, dện hoài đổ ra

Ba Bụng:
Gió sao gió mát sau lưng 
Bụng sao bụng nhớ người dưng thế này

Tứ Tượng:
Ai đi ngoài ngõ ào ào 
Hay là ông tượng đạp rào ổng vô?

Con Nhứt Nọc:
Tiếc công mẹ đẻ cha nuôi
Thân con không giữ, họ lùi thâu đêm
Đàn ông có một cái nêm
Đàn bà nứt nhụy lại thêm mẻ đèn
Đàn bà sáng rực ao sen
Đàn ông giữ của, nọc chèn hai bên

Con Bạch Huê:
Hoa phi đào phi cúc
Sắc phi lục phi hồng
Trơ như đá vững như đồng
Ai xô không ngã ngọn gió lồng không xao
Mỉa mai cụm liễu cửa đào
Ong qua muốn đậu bướm vào muốn bu
Bốn mùa đông hạ xuân thu
Khi búp khi nở khi xù khi tươi
Chúa xuân ngó thấy mỉm cười
Sắc hay vương vấn mấy người tài danh
Có bông có cuống không cành
Ở trong có nụ bốn vành có tua
Nhà dân cho chí nhà vua
Ai ai có của cũng mua để dành
Tử tôn do thử nhi sanh
Bạch huê mỹ hiệu xin phành ra coi

.....................................................................
Bộ Bài Chòi
   
Bộ thẻ bài chòi gồm 27 cặp, có tên như sau:
Pho VĂN: Nhất Gối, Nhì Bánh, Ba Bụng, Tứ Tượng, Ngũ Rốn, Sáu Xưởng, Bảy Liễu, Tám Miểng, Chín Cu.
Pho VẠN : Nhất Trò, Nhì Bí, Tam Quăng, Tứ Ghế, Ngũ Trượt, Lục Trạng, Thất Vung, Bát Bồng, Cửu Chùa.
Pho SÁCH: Nhất Nọc, Nhì Nghèo, Ba Gà, Tứ Xách, Ngũ Dụm, Sáu Hường, Bảy Thưa, Tám Dây và Cửu Ðiều.

Source: Chơi bài chòi