Sep 19, 2015

thì thôi bốn tốt bên dzàng ta treo

Ảnh Thu Nhỏ

Người ta sao trắng ông ơi
Còn ông năm cánh tả tơi sao dzàng
Bâng khuâng đứng ngó bên đàng
Thì thôi bốn tốt bên dzàng ta treo
(danlambao)

Translate to English:

They are all white stars
Me yellow, um ... well ...
OK, let me see ... yah ...
OK, may the yellow one that' s more fits, though ! 

The Vee Cee' s problem is just the color, man ! What do you thinhk the difference between yellow and white?