Sep 7, 2015

ký hoạ đinh cường

clip_image058clip_image060clip_image062
Hình XIVa_ từ trái: ký hoạ Bùi Giáng, Tuệ Sĩ, Nguyễn Đức Sơn

clip_image064clip_image066clip_image068clip_image070
Hình XIVb_ từ trái: ký hoạ Doãn Quốc Sĩ, Võ Phiến
Thanh Tâm Tuyền, Nguyễn Đình Toàn

Source:   damau.org